Regulamin 12.10.2020

Regulamin Sklepu Internetowego btobattery.com obowiązujący od dnia 12 października 2020 r.

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. BTO – BTO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000215719, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7261016110, REGON: 471060840;, BDO: 000003043

1.2. Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie btobattery.com zawarł z BTO Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niego Konto.

1.3. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie btobattery.com, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Konto - zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie (m.in. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta, przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień). W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu btobattery.com. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez BTO. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie btobattery.com. Klient odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

1.5. Produkt - rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub na jego zlecenie, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie btobattery.com lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.

1.7. Sklep btobattery.com - prowadzony przez BTO internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.btobattery.com, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia złożenie Zamówienia.

1.8. Sprzedawca  - BTO - Spółka  BTO SP. Z O.O.

1.9. Umowa  - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną - zawarta dobrowolnie przez Klienta z BTO z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123, 730 ze zm.).

1.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145, ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez BTO na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

1.11. Użytkownik:

1.11.1. osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawić taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.

1.11.2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu btobattery.com.

1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu btobattery.com i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego btobattery.com dostępnego pod domeną www.btobattery.com oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu Produktów w Sklepie btobattery.com.

2.2. Sklep btobattery.com działa pod adresem www.btobattery.com i prowadzony jest przez BTO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000215719, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7261016110, REGON: 471060840;, BDO: 000003043.

2.3. Ze Sklepem btobattery.com Użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: [email protected] oraz numerem telefonu: +48 42 207 49 67. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU BTOBATTERY.COM

3.1. Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest nieodzowne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep btobattery.com, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By dokonać Rejestracji lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.2. Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, w którym gromadzone są udostępnione przez niego dane oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie btobattery.com. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z BTO dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: [email protected]. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których BTO jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

3.3. Przeglądanie asortymentu Sklepu btobattery.com nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu btobattery.com możliwe jest bez zakładania Konta.

3.4. Poprzez zaznaczenie podczas procesu składania Zamówienia lub Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin" Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, zmienione następnie ewentualnie przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu btobattery.com, muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie btobattery.com danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

3.6. BTO może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Klienta ze Sklepu btobattery.com, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:

3.6.1. uzasadnione przypuszczenie, że Klient celowo działa na szkodę BTO w ten sposób, że składa Zamówienie/Zamówienia z opcją za pobraniem, a następnie nie odbiera tego Zamówienia/Zamówień,

3.6.2. uzasadnione przypuszczenie, że Klient celowo działa na szkodę BTO w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez BTO w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

3.6.3. powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Klienta i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

3.7. Użytkownik/Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu btobattery.com (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu btobattery.com. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 207 49 67 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by podać swoje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez BTO następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie btobattery.com wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów fakultatywnych płatnych usług. Koszty dostawy i koszty fakultatywnych płatnych usług są każdorazowo podawane w Sklepie btobattery.com w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty dostawy oraz koszty fakultatywnych płatnych usług (jeśli zostały wybrane).

4.2. Na każdy sprzedany przez BTO Produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej jest rozumiane jako wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca.

4.3. BTO zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu btobattery.com. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.

4.4. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep btobattery.com ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za Produkt: 

4.4.1. gotówką przy odbiorze Produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce „Kontakt”;

4.4.2. kartą kredytową lub płatniczą przy odbiorze Produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce „Kontakt”;

4.4.3. gotówką przy odbiorze Produktu od kuriera/doręczyciela (opcja za pobraniem);

4.4.4. kartą kredytową, płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego payu.pl, przelewy24.pl lub serwis PayPal (w bezpiecznym połączeniu ssl 128 bitów);

4.4.5. przelewem na rachunek bankowy Sklepu btobattery.com: Alior Bank S.A 73 2490 0005 0000 4530 5612 4520;

 

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu btobattery.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie btobattery.com składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

5.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu btobattery.com wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.

5.3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5.4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie btobattery.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Wysyłka Produktów odbywa pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również na terenie Unii Europejskiej.

6.2. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży lub Regulamin stanowią inaczej. Informacje o wysokości kosztów i możliwych do wyboru sposobów dostawy podane są w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu i w koszyku zawierającym wybrane Produkty.

6.3. BTO dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji Zamówienia znajdują się w zakładce „Metody dostawy”.

6.4. Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy.

6.5. Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 100 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy.

6.6. BTO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. BTO zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, BTO może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]). Oświadczenie Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu btobattery.com nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.6.1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep btobattery.com wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.6.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.

7.8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży.

7.9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7.10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep btobattery.com dla danego Produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.

 

8. PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości i wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

8.2. W przypadku wystąpienia usterek Sprzedawca wszczyna na żądanie Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

8.3. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 42 207 49 67 oraz za drogą elektroniczną (adres e-mail: [email protected]).

8.4. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 1.2. Regulaminu.

8.6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu.

8.7. Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy:

8.7.1. wadliwy Produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy;

8.7.2. w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy Produktu. Sprzedawca zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe;

8.7.3. w miarę możliwości kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), jeśli został przekazany w formie papierowej.

8.8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

8.9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

9.1. Niniejszy rozdział (9.) Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

9.2. BTO zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do BTO.

9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami BTO może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez BTO Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. BTO w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. 2019, poz. 1145 ze zm.) odpowiedzialność BTO z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami BTO może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

9.7. Ani BTO ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności BTO, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy BTO, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BTO.

9.10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami BTO może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym BTO objęte są gwarancją producenta. Ogniwa, pakiety bateryjne i akumulatorowe objęte są gwarancją 6 miesięcy, chyba że w opisie towaru jest napisane inaczej. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe. W pozostałych przypadkach wszelkie usterki należy zgłaszać do naszej firmy, jako sprzedawcy towaru.

 

10. GWARANCJA

10.1. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa, kupione lub regenerowane w sklepie BTO, które nie posiadają oryginalnej plomby gwarancyjnej. Za oryginalną plombę uważa się oznaczoną naklejkę, która znajduje się na pakiecie lub ogniwie, a jej zerwanie powoduje utratę gwarancji.

10.2. Gwarancji nie podlegają ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), w których zauważono ślad ingerencji w ogniwo np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz, w których ogniwa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.

10.3. Gwarancji nie podlegają ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla LiFePO4 2V i przeładowane powyżej progu dla Li-ion 4,2V oraz LiFePO4 3,65V.

10.4. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) kupione w naszym sklepie bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu ogniw Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.

10.5. Układy zabezpieczeń PCB z balanserem, które nie są montowane w warunkach ESD nie podlegają gwarancji.

10.6. Dodatkowe oświadczenie dla klientów kupujących poza systemem sklepu dostępne jest tutaj: Wersja .pdf

10.7 Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec firmy BTO Sp. z o.o. przy regeneracji akumulatorów litowo jonowych (Li-ion) dostępne jest tutaj: Wersja.pdf

 

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie btobattery.com (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu btobattery.com, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez BTO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000215719, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7261016110, REGON: 471060840;, BDO: 000003043, adres do korespondencji: BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź – Administratora Danych.

11.2. Zapoznaj się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: https://btobattery.com/polityka-prywatnosci,55,pl.html

11.3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePuap, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania BTO do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

12.2. Sklep btobattery.com informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w Sklepie btobattery.com stanowią chronioną własność BTO. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody BTO.

13.2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

13.4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, BTO poinformuje o tym Użytkowników na stronie www.btobattery.com udostępniając nową treść Regulaminu oraz informując zarejestrowanych Klientów poprzez powiadomienie w ramach ich Konta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia w nim wskazanego, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep btobattery.com i powiadomienia w ramach Konta (z wyjątkiem pkt 9. Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Użytkowników/Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

13.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.10.2020 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

Załącznik nr 1

W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i można go pobrać klikając w poniższy link: LINK

W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: [email protected]

Przesyłkę nadaj na adres:

BTO Sp. z o.o.            

ul. Fabryczna 25

90-341 Łódź

 

Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), które przesyłamy w załączeniu, potrzebny jest program Adobe Reader.
Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/