Regulamin obowiązujący do dnia 04.04.2023

Regulamin Sklepu Internetowego btobattery.com obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 BTO, Sprzedawca – BTO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000215719, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7261016110, REGON: 471060840;, BDO: 000003043

1.2 Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie btobattery.com zawarł z BTO Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niego Konto.

1.3 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

1.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

1.5 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

1.6 Konto - zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie (m.in. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta, przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień). W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu btobattery.com. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez BTO. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie btobattery.com Klient odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

1.7 Produkt - rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.8 Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub na jego zlecenie, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie btobattery.com lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.

1.9 Sklep btobattery.com - prowadzony przez BTO internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.btobattery.com, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia złożenie Zamówienia.

1.10      Umowa  - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną - zawarta dobrowolnie przez Klienta z BTO z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123, 730 ze zm.).

1.11      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145, ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez BTO na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

1.12      Użytkownik osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawić taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu btobattery.com.

1.13      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu btobattery.com i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

1.14      Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Sprzedawcy, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Sprzedawca uzna za wartościowe dla Użytkownika.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego btobattery.com dostępnego pod domeną www.btobattery.com oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu Produktów w Sklepie btobattery.com.

2.2 Sklep btobattery.com działa pod adresem www.btobattery.com i prowadzony jest przez BTO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000215719, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7261016110, REGON: 471060840;, BDO: 000003043.

2.3 Ze Sklepem btobattery.com Użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: [email protected] oraz numerem telefonu: +48 42 207 49 67. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.

2.4 Sprzedawca prowadzi również Newsletter. Regulacje z nim związane zostały opisane w Regulaminie Newslettera dostępnym [tutaj]. [IKK1]  

 

3.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU BTOBATTERY.COM

3.1 Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest nieodzowne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep btobattery.com, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują:

3.1.1     komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

3.1.2     dostęp do poczty elektronicznej;

3.1.3     przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej.

3.2 By dokonać Rejestracji lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.3 Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, w którym gromadzone są udostępnione przez niego dane oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie btobattery.com. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z BTO dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: [email protected]. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których BTO jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

3.4 Przeglądanie asortymentu Sklepu btobattery.com nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu btobattery.com możliwe jest bez zakładania Konta.

3.5 Poprzez zaznaczenie podczas procesu składania Zamówienia lub Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin" Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.6 Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, zmienione następnie ewentualnie przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu btobattery.com, muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie btobattery.com danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

3.7 BTO może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Klienta ze Sklepu btobattery.com, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:

3.7.1     uzasadnione przypuszczenie, że Klient celowo działa na szkodę BTO w ten sposób, że składa Zamówienie/Zamówienia z opcją za pobraniem, a następnie nie odbiera tego Zamówienia/Zamówień,

3.7.2     uzasadnione przypuszczenie, że Klient celowo działa na szkodę BTO w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez BTO w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

3.7.3     powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Klienta i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

3.8 Użytkownik/Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu btobattery.com (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu btobattery.com. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 207 49 67 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by podać swoje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez BTO następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

4.1 Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie btobattery.com wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów fakultatywnych płatnych usług.

4.2 Koszty dostawy i koszty fakultatywnych płatnych usług są każdorazowo podawane w Sklepie btobattery.com w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.

4.3 Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty dostawy oraz koszty fakultatywnych płatnych usług (jeśli zostały wybrane).

4.4 Na każdy sprzedany przez BTO Produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4.5 Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej jest rozumiane jako wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca.

4.6 BTO zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu btobattery.com. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.

4.7 Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep btobattery.com ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za Produkt: 

4.7.1     gotówką przy odbiorze Produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce „Kontakt”,

4.7.2     kartą kredytową lub płatniczą przy odbiorze Produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce „Kontakt”,

4.7.3     gotówką przy odbiorze Produktu od kuriera/doręczyciela (opcja za pobraniem),

4.7.4     kartą kredytową, płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego payu.pl, przelewy24.pl lub serwis PayPal (w bezpiecznym połączeniu ssl),

4.7.5     przelewem na rachunek bankowy Sklepu btobattery.com: Alior Bank S.A 73 2490 0005 0000 4530 5612 4520.

 

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu btobattery.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie btobattery.com składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

5.2 Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu btobattery.com wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.

5.3 Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5.4 Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie btobattery.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

5.5 Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.

5.6 Następnie na pulpicie pojawi się tzw. wyskakujące okno z prośbą o podanie kodu pocztowego celem obliczenia kosztów przesyłki.

5.7 Po wskazaniu kodu pocztowego, Klientowi pokażą się dostępne opcje płatności i dostawy. Po ich wybraniu należy kliknąć przycisk „Dalej”.

5.8 Następnie po kliknięciu „Dalej” Klient ma możliwość rejestracji Konta Klienta lub zalogowania się do posiadanego Konta Klienta.

5.9 Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym w pierwszej kolejności wybiera opcje zakupu jako klient indywidualny lub firma. Klient wskazuje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kraj, a w przypadku firmy NIP i nazwę.

5.10      Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia w sekcji „Komentarz”. Po wypełnieniu Klient klika w przycisk „Dalej”.

5.11      Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem.

5.12      Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5.13      Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

6.1 Wysyłka Produktów odbywa pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również na terenie Unii Europejskiej.

6.2 Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży lub Regulamin stanowią inaczej. Informacje o wysokości kosztów i możliwych do wyboru sposobów dostawy podane są w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu i w koszyku zawierającym wybrane Produkty.

6.3 BTO dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji Zamówienia znajdują się w zakładce „Metody dostawy”.

6.4 Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy.

6.5 Czas dostawy Usług wynosi nie więcej niż 100 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy.

6.6 BTO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. BTO zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, BTO może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1 W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej.

7.2 Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.3 Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.

7.5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]). Oświadczenie Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.6 Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).

7.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu btobattery.com nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.7.1     o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

7.7.2     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

7.7.3     w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

7.7.4     w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

7.7.5     w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.7.6     w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

7.7.7     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

7.7.8     w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

7.7.9     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.7.10   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

7.7.11   zawartej w drodze aukcji publicznej,

7.7.12   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

7.7.13   o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,

7.7.14   o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

7.8 Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.

7.9 Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży.

7.10      Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7.11      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep btobattery.com dla danego Produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.12      W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.13      Zapisy powyższe: 7.1-7.12 dotyczą również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

8. PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1 Zapisy niniejsze: 8.1.-8.18 dotyczą Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8.2  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

8.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady oraz za zgodność Produktu z umową.

8.4 Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

8.4.1     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

8.4.2     przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

8.5 Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

8.5.1     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkty tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

8.5.2     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produkt oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,

8.5.3     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

8.5.4     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

8.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w  8.5. jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

8.7 Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub pisemnie.

8.8 Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 42 207 49 67 oraz za drogą elektroniczną (adres e-mail: [email protected])

8.9 Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu.

8.10      Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy:

8.10.1   wadliwy Produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy,

8.10.2   w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy Produktu. Sprzedawca zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe,

8.10.3   w miarę możliwości kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), jeśli został przekazany w formie papierowej.

8.11      Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.

8.12      Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.13      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

8.14      Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

8.15      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.16      Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

8.17      Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

8.17.1   Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 8.13

8.17.2   Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 8.15-8.16.

8.17.3   brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową,

8.17.4   brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy

8.17.5   z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.18      Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1 Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

9.2 BTO zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

9.3 W wypadku Przedsiębiorców BTO może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez BTO Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. BTO w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5 Odpowiedzialność BTO z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

9.6 W wypadku Przedsiębiorcy BTO może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

9.7 Ani BTO ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.8 W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności BTO, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy BTO, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BTO.

9.10      W odniesieniu do Przedsiębiorcy BTO może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

10. GWARANCJA

10.1 Wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym BTO objęte są gwarancją producenta. Ogniwa, pakiety bateryjne i akumulatorowe objęte są gwarancją 6 miesięcy, chyba że w opisie Produktu jest napisane inaczej. W przypadku, kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe. W pozostałych przypadkach wszelkie usterki należy zgłaszać do naszej firmy, jako sprzedawcy Produktu.

10.2 Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa, kupione lub regenerowane w sklepie BTO, które nie posiadają oryginalnej plomby gwarancyjnej. Za oryginalną plombę uważa się oznaczoną naklejkę, która znajduje się na pakiecie lub ogniwie, a jej zerwanie powoduje utratę gwarancji.

10.3 Gwarancji nie podlegają ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), w których zauważono ślad ingerencji w ogniwo np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz, w których ogniwa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.

10.4 Gwarancji nie podlegają ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla LiFePO4 2V i przeładowane powyżej progu dla Li-ion 4,2V oraz LiFePO4 3,65V.

10.5 Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) kupione w naszym sklepie bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu ogniw Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.

10.6 Układy zabezpieczeń PCB z balanserem, które nie są montowane w warunkach ESD nie podlegają gwarancji.

10.7 Dodatkowe oświadczenie dla klientów kupujących poza systemem sklepu dostępne jest tutaj: Oswiadczenie.pdf

10.8 Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec firmy BTO Sp. z o.o. przy regeneracji akumulatorów litowo jonowych (Li-ion) dostępne jest tutaj: Oswiadczenie.pdf

 

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie btobattery.com (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu btobattery.com, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez BTO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000215719, kapitał zakładowy: 52.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7261016110, REGON: 471060840;, BDO: 000003043, adres do korespondencji: BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź – Administratora Danych.

11.2 Zapoznaj się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu:  https://btobattery.com/polityka-prywatnosci,55,pl.html

11.3 Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePuap, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12.1 Charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania BTO do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

12.2 Sklep btobattery.com informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.3 Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w Sklepie btobattery.com stanowią chronioną własność BTO. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody BTO.

13.2 Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym.

13.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszy Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

13.4 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, BTO poinformuje o tym Użytkowników na stronie www.btobattery.com udostępniając nową treść Regulaminu oraz informując zarejestrowanych Klientów poprzez powiadomienie w ramach ich Konta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia w nim wskazanego, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep btobattery.com i powiadomienia w ramach Konta (z wyjątkiem pkt 9. Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Użytkowników/Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

13.5 Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023r r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

Załącznik nr 1

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie zamówionego Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego CI prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i można go pobrać klikając w poniższy link: LINK

W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: [email protected]

Przesyłkę nadaj na adres:

BTO Sp. z o.o.            

ul. Fabryczna 25

90-341 Łódź

 

Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), które przesyłamy w załączeniu, potrzebny jest program Adobe Reader.
Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej:

http://get.adobe.com/reader/otherversions/

Poprzednie regulaminy:

Regulamin 01 września 2015

- Regulamin 01 stycznia 2021

 


  [IKK1] Należy podlinkować regulamin newslettera